Gert. "Next", , , .

Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM

Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
Mercedes-Benz C 300 BUSINESS P. AVANTGARDE DISTRONIC MULTIBEAM
 
34.990 EUR
(19%) 6.648 EUR
 
41.638 EUR
27062019_298
10/2018
/
21.700 km
Áåíçèí
Ñåäàí
Ãîäîâàëûé àâòîìîáèëü
()
190 kW (258 PS)
ATTRIBUT_1582
4
1.991 ccm
Áåëûé
Îòäåëêà ñàëîíà
Ïîëóêîæà Ñàëîí ÷åðíûé
5-äâåðíûé
1.630 kg
2.135 kg

505 kg
5
*
6.7 /100
-
9.1 /100
-
5.3 /100
CO2
153 g/ km
ATTRIBUT_1807
ATTRIBUT_1754
 • 2-êîíòóðíàÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
 • 3-é ñòîï-ñèãíàë
 • 9 ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè
 • ADS-Ñàìîàäàïòèðóþùàÿñÿ ïîäâåñêà
 • ASR-Àíòèïðîáóêñîâî÷íàÿ ñèñòåìà
 • Distronic
 • EDC-Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïîäâåñêîé
 • ESP
 • ETS-Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà êóðñîâîé óñòîé÷èâîñòè
 • ÀÁÑ
 • Àâàðèé íå áûëî
 • Àâòîìàòè÷åñêîå óïðàâëåíèå ñâåòîì
 • Àâòîìîáèëü äëÿ íåêóðÿùèõ
 • Àýðáýã âîäèòåëÿ
 • Áîêîâûå ïîäóøêè ñïåðåäè
 • Áîðòîâîé êîìïüþòåð
 • Âåðñèÿ äëÿ Ãåðìàíèè
 • Âíåøíåå çåðêàëî ñ ýëåêòðîïðèâîäîì
 • Âîçìîæíîñòü ïåðåçàðÿäêè
 • Âñïîìîãàòåëüíàÿ ñèñòåìà ïîäúåìà
 • Âñïîìîãàòåëüíàÿ ñèñòåìà òîðìîæåíèÿ
 • Ãàðàíòèÿ îò ïðîèçâîäèòåëÿ
 • Äàò÷èê äîæäÿ
 • Äåðæàòåëü äëÿ äåòñêîãî êðåñëà ISOFIX
 • Èììîáèëàéçåð
 • Êàìåðà çàäíåãî õîäà
 • Êîëåííàÿ ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè ñî ñòîðîíû âîäèòåëÿ
 • Êîìïëåêò-Òþíèíã
 • Êîíòðîëü äàâëåíèÿ â øèíàõ
 • Êðóèç-êîíòðîëü
 • Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ðóëü
 • Ìóëüòèìåäèéíàÿ ñèñòåìà
 • Íàâèãàöèÿ
 • Íîâûé òåõíè÷åñêèé îñìîòð è êîíòðîëü òîêñè÷íîñòè îòðàáîòàííûõ ãàçîâ
 • Îáîãðåâ ñèäåíüÿ
 • Îáîäû èç àëþìèíèÿ 17-òè äþéìîâûå
 • Îäèí âëàäåëåö
 • Îêîííûå / ãîëîâíûå ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè ñïåðåäè
 • Îòêèäíîé ïîäëîêîòíèê
 • Ïàðêòðîíèê
 • Ïåðåãîâîðíîå óñòðîéñòâî Linguatronic
 • Ïåðåäíèå ñèäåíüÿ ðåãóëèðóþòñÿ ïî âûñîòå
 • Ïîäãîëîâíèêè ñçàäè
 • Ïîäîãðåâ çåðêàë
 • Ïîäîãðåâ ïåðåäíèõ ñèäåíèé
 • Ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè äëÿ ñèäåíüÿ ðÿäîì ñ ìåñòîì âîäèòåëÿ
 • Ïðèâîä íà çàäíèå êîë¸ñà
 • Ïðîòèâîïîäêàòíûé áðóñ
 • Ðàäèîïðèåìíèê
 • Ðàäèîïðèåìíèê/Ïðîèãðûâàòåëü MP3
 • Ðàçäåëüíîå ðàñêëàäûâàíèå çàäíåãî ñèäåíèÿ
 • Ðàçúåì USB
 • Ðåãóëèðîâêà ðóëÿ ìåõ-/ýëåêòðî-
 • Ðåêîìåíäàöèÿ ïî òåõîáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëåé
 • Ñàìîçàòåìíÿþùèåñÿ çåðêàëà
 • Ñâÿçü
 • Ñèãíàëèçàöèÿ
 • Ñèäåíüå âîäèòåëÿ ñ ðåãóëèðîâêîé âûñîòû
 • Ñèñòåìà ïàðêîâêè
 • Ñëóæåáíûé àâòîìîáèëü
 • Ñîñòîÿíèå: î÷åíü õîðîøåå
 • Ñïîðòèâíàÿ âûõëîïíàÿ òðóáà
 • Ñïîðòèâíûé ðóëü
 • Ñòàðòñòîïíàÿ àâòîìàòèêà
 • Ñòåêëîîìûâàòåëü ñ ïîäîãðåâîì
 • Òåëåôîí
 • Òåõíè÷åñêèé òþíèíã
 • Òóìáëåðû
 • Óáèðàþùèåñÿ çåðêàëà
 • Óãîëüíûé ôèëüòð
 • Óêàçàòåëü âíåøíåé òåìïåðàòóðû
 • Óñòðîéñòâî ãðîìêîé ñâÿçè Bluetooth
 • Ôèëüòð ÷àñòèö êîïîòè
 • Õîäîâîé ôîíàðü
 • Öåíòðàëüíûé çàìîê
 • ×åêîâàÿ êíèæêà çàâåäåíà
 • Øòàìï ëèêâèäíîñòè
 • Ýëåêòðîïðèâîä ïåðåäíèõ ñèäåíèé
 • Ýëåêòðîñòåêëîïîäúåìíèêè 4-øò.
 • àäàïòèâíûé êðóèç-êîíòðîëü
 • àäàïòèâíûé ñâåò
 • àêòèâíûå àäàïòèâíûå ôàðû
 • â íàëè÷èè èìååòñÿ äîïîëíèòåëüíîå îñíàùåíèå

Pret de lista: 54.669, 00 Euro

Exterior / vopsea:

 • 149 Vopsea nemetalizata alb Polar
 • R62 Jante din aliaj design 5 spite, de 43.2 cm (17 )

Interior / tapiterie:

 • 301 Piele ARTICO / Stofa Norwich neagra
 • 739 Ornamente negru piano / aluminiu cu striatii longitudinale
 • 58U Plafon stofa gri cristal

Dotari optionale:

 • DB2 Pachet Business Plus
 • D3F Pachet asistenta High-End
 • P14 Pachet AVANTGARDE interior
 • 23P Pachet de asistenta la conducere
 • 235 Asistent parcare activa
 • 233 Sistem DISTRONIC
 • 550 Carlig cu sistem de stabilizare a remorcilor ESP
 • D3L Pachet de lumini
 • 287 Tetiere scaune spate
 • 877 iluminare ambientala
 • 875 Sistem de spalare a parbrizului cu lichid incalzit
 • 448 Touchpad cu controler
 • D2P Pachet parcare
 • 682 Extinctor
 • 30P Pachet de stocare
 • U12 Covorase din velur
 • U60 Protectia pietonilor
 • U25 Praguri usa cu logo-ul Mercedes-Benz, iluminat
 • U22 Suport lombar cu 4 pozitii
 • U21 Sistem de evacuare sport
 • U10 Dezactivarea automata a airbagului pasagerului
 • P65 Pachet Confort pentru scaune
 • P49 Pachet oglinda
 • P44 Pachet parcare cu camera de mers inapoi
 • P15 Pachet AVANTGARDE Exterior
 • L3E Volan sport din piele
 • K11 Lampa de frana adaptiva
 • D2I D2I Advanced Infotainment-Paket
 • D1K Pachet scaune confort
 • B63 Sunet motor sport
 • B59 DYNAMIC SELECT
 • 927 Norme de poluare EURO 6
 • 916 Rezervor de combustibil marit
 • 8U6 Volan multifunctional
 • 893 Functia de pornire KEYLESS-GO
 • 876 Iluminare ambientala
 • 873 Incalzirea scaunului pentru sofer si pasagerul din fata
 • 859 Display media
 • 70B Vesta de siguranta pentru soferi
 • 677 Suspensie cu sistem de amortizare selectiva AGILITY CONTROL
 • 642 MULTIBEAM LED
 • 628 Adaptive Highbeam Assist Plus
 • 611 Iluminare ambientala
 • 598 Filtru particule benzina
 • 580 Sistem de climatizare automat THERMATIC
 • 506 Audio 20 GPS
 • 500 Oglinzi exterioare pliabile electric
 • 475 Sistem de control a presiunii in anvelope
 • 428 Padele de schimbare a volanului
 • 421 Trasmisie automata 9G-TRONIC
 • 367 Pregatirea pentru informatii despre traficul live
 • 362 Modulul de comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciului Mercedes me connect
 • 357 SD card pentru navigatie
 • 355 Preinstalarea pentru navigatie
 • 351 Sistem de apeluri de urgenta Mercedes-Benz
 • 345 Stergator de parbriz cu senzor de ploaie
 • 309 Cupa dubla in consola centrala pentru 2 x 750 ml
 • 299 Sistem PRE-SAFE
 • 294 Airbag genunchi
 • 274 Antena telefon
 • 273 Exit Alert Wizard
 • 270 Antena GPS
 • 266 Asistent de directie
 • 249 Oglinzi interioare si exterioare heliomate
 • 218 Camera spate
 • 213 Sistem Comfort Direct-Steer
 • 17U Android
 • 16U Apple CarPlay
 • 15U Pre-echipare de pentru Mercedes-Benz Link
 • 14U Pachet de integrare smartphone
 • 09U Preechipare pentru monitorizarea vehiculelor


 • We also speak English, goworim pa Ruski, parla Italiano, vorbesc limba Romana, parlons Francais; Wir sprechen deutsch
 • Acesta oferta a fost editata cu mare atentie. Cu toate acestea, nu putem garanta acuratetea informatiilor. Pentru detalii va rugam sa ne contactati.

(, )
?

AUTO SCHUNN SRL - ARAD

Call Center

0742 036 913

  C

*  CO2 , , Deutsche Automobil Treuhand GmbH www.dat.de. .

 , *, .
: !
: !
.


:
0742 036 913

webmobil24.com , webmobil24.com, , , , / , , webmobil24.com, webmobil24.com . , (, ), . , , . , , .

 
:
 
 1. : 36 XXL , + - .

 2. .

 3. .

 4. - Envkv

 5. .

 6. : .

 7. : !

25a