╋ lapa izmanto cookies sav Ger鋞. Ja j⺳ noklik贵iniet uz "Next", lai, m簊 pie馿mam, ka j⺳ piekr飔at sa馿mt visas s飇datnes no 癸s vietnes. Uzziniet vair鄈 Privacy Policy t鄉鄈

Mercedes-Benz Stadtbus MCV C 120 46 Sitze 创创200-500 KM创

Mercedes-Benz Stadtbus MCV C 120 46 Sitze 创创200-500 KM创
Mercedes-Benz Stadtbus MCV C 120 46 Sitze 创创200-500 KM创
Mercedes-Benz Stadtbus MCV C 120 46 Sitze 创创200-500 KM创
Mercedes-Benz Stadtbus MCV C 120 46 Sitze 创创200-500 KM创
Mercedes-Benz Stadtbus MCV C 120 46 Sitze 创创200-500 KM创
Mercedes-Benz Stadtbus MCV C 120 46 Sitze 创创200-500 KM创
Mercedes-Benz Stadtbus MCV C 120 46 Sitze 创创200-500 KM创
Mercedes-Benz Stadtbus MCV C 120 46 Sitze 创创200-500 KM创
Mercedes-Benz Stadtbus MCV C 120 46 Sitze 创创200-500 KM创
 
Neto
39.900 EUR
PVN
(19%) 7.581 EUR
 
47.481 EUR
pirm reistr鈉ija
8/2006
Kilometru r鈊頹ums
200 km
Degviela
D?ze?dzin?js
Transportl頳zeka kategorija
Starppils?tu autobuss
Transportl頳zeka veids
Lietots automobilis
Jauda
188 kW (256 PS)
P鈘nesumk鈘ba
P?rnesumk?rba
Dzinja tilpums
6.374 ccm
Kr鈙a
balts
Svars bez kravas
10.500 kg
Kopjais svars
18.000 kg
Vair鄈 inform郼ijas
Kravnes頱a
7.500 kg
纑簀ie izm簉i (L / W / H mm)
12000/ 2500/ 3115
Sdvietas
46
St鈜vietas
40
Asis
2
Riepu lielums
295/80 R 22.5
Iekjais numurs
8899
Apr飇ojums
  • Gaisa kondicion?t?js
  • Pneimatisk? amortiz?cijas sist?ma
Piez頼e

100 x Stadtbus Mercedes-Benz MCV C 120

We only sell the complete packed !!!!

Busse wurde 2006 produziert und nie eingesetzt. Neuwertig !!

Klimaanlage

Sitzezahl: 46

100 units// Only export

2 versions:

Version A, 50 pieces, 86 passengers (46 seats, 40 standing)

Version B, 50 pieces, 95 passengers (40 seats, 55 standing)

0 km, not used, built in 2006

Registration and all documents on 01/2017

Engine: OM 906 LA

Standort: Arabischer Raum

Pied鈜鈚鈐s

Lohmann CT-Line Nutzfahrzeuge UG
Kungs Uwe Lohmann

Antoniter Str. 20
D-47551 Bedburg-Hau

 02821 - 975195
 0173 - 82 09 217
 02821 - 975196
 info@lohmann-ctline.com
  www.lohmann-ctline.com

Kontaktpersona
Vai Jums ir vl jaut鈐umi?

J⺳u Lohmann CT-Line Nutzfahrzeuge UG komanda

Patrik Dechambre
An- und Verkauf Frankreich

02821 - 975195

* Papildu inform郼iju par jaunu vieglo automa癸nu ofici鄉o degvielas pat簉i駏 un ofici鄉aj鄊 specifiskaj鄊 CO2 emisij鄊 skat飔 "Rokasgr鄊at par jaunu vieglo automa癸nu degvielas pat簉i駏 un CO2 emisiju", kuru var sa馿mt bez maksas vis鄐 p鄏do筧nas viet鄐 un "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" vietn www.dat.de.

J鹲u zia pied鈜鈚鈐iem Lauki, kuri atz飉簍i ar *, j郺izpilda oblig鄑i.
Uzman頱u: l鹍zu, ievadiet savu v鈘du!
Uzman頱u: l鹍zu, ievadiet k鈊u ziu!
Jums j郺kcept nor郿飆umi par datu aizsardz颾u.


J⺳ esat laipni aicin鄑i sazin鄑ies ar mums pa t鄉runi:
02821 - 975195

Nor郿飆ums par datu aizsardz颾u

Person飃ie dati, kurus J⺳ nodev鄑 m⺳u r颿颾, tiks izmantoti J⺳u piepras飆uma apstr郿ei, ko veiks uz窈mums "webmobil24.com" un "webmobil24.com" pilnvarotie pakalpojumu sniedz簀i, un, ja tas b⺳ nepiecie筧ms piepras飆uma izpildei/apstr郿ei, nodoti ar "webmobil24.com" saist飔iem uz窈m簀iem un to pilnvarotiem pakalpojumu sniedz簀iem, respekt飗i "webmobil24.com" partneriem un tur izmantoti vai apstr郿鄑i. Ja dati tiks nodoti iepriek min簍ajiem partneriem uz valst飉, kas atrodas 鄏pus Eiropas Ekonomisk鄐 zonas un tur apstr郿鄑i (piem簉am, tehniskai saglab喙anai un apstr郿ei pilnvarotajam datu apstr郿es pakalpojumu sniedz簀am uz ASV), tas, protams, tiks veikts saska襦 ar sp簁 eso筧jiem noteikumiem par person飃o datu aizsardz颾u. Nos⺶ot formul鄏u, J⺳ apliecin鄑, ka piekr飔at sa馿mt e-pastu iepriek min簍ajos nol⺧osJa nev簂aties, ka J⺳u dati tiek izmantoti iepriek min簍ajos nol⺧os, sazinieties, l㩳zu, ar iepriek min簍o pied鄓鄑鄇u.

Iesakiet 筼 pied鄓鄇umu citiem
 
Dal飔os:
 
  1. P膩rdod labus bildes transportl膁zek膗s: 36 XXL fotoatt膌us, + sl膁r膩di un video katru iesp膉amo transportl膁zekli.

  2. Vissvar膅膩k膩 inform膩cija par transportl膁zekli 膕um膩.

  3. Kontaktpersonu var izmantot atsevi鼓i vai 膃ner膖 no e-pasta atbildes sist膍as datiem.

  4. Kvalit膩tes vad腷a - Envkv vai kvalit膩tes z膍ogs tiek aug箄piel膩d膖s autom膩tiski

  5. Kontaktpersonu var izmantot atsevi鼓i vai 膃ner膖 no e-pasta atbildes sist膍as datiem.

  6. Par m哪ot膩jiem deta腶s: piel膩got visas iesp膉as, iesp膉ams.

  7. Ce墓 uz j舠u koncesiju: 忖t膩 k膩 klients vienm膔 atrod j舠!

Video jauns Atz飉簍 transportl飀zekli Transportl飀zeklis atz飉簍s Neto saska ar 25a UStG (likums par apgroz頹uma nodokli) PVN uzr鈊頰na nav iespjama PVN