Ta strona wykorzystuje cookies w Ger¤t. Po klikniêciu przycisku "Dalej", zak³adamy, ¿e zgadzasz siê, aby otrzymaæ wszystkie pliki cookie z tej strony. Dowiedz siê wiêcej Polityka prywatnoœci dalej

MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger

MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
MAN Volumen Zug 120m³ mit Anhänger
 
netto
157.700 EUR
VAT
(19%) 29.963 EUR
 
187.663 EUR
Numer wewnetrzny
MAN24440_LFZ_Volumen_BK.
Przeglad techniczny/Badanie spalin
nowy
Stan licznika
450 km
Paliwo
Dizel
Kategoria pojazdu
Pritsche+Plane
Rodzaj pojazdu
zamówiony pojazd
Moc (KW)
324 kW (441 PS)
Przek³adnia
Automatyczny
Kolor
bia³y
ciê¿ar ca³kowity
40.000 kg
rozstaw kó³
4800 mm
Wymiary zewnêtrzne (d³. / szer. / wys. w mm)
18740/ 2550/ 4000
Wiêcej informacji
wymiary przestrzeni ³adunkowej(d³./szer./wys.)
15590 / 2480 / 3035
pojemnoœæ ³adounkowa
120
miejsca siedz¹ce
2
miejsca sypialne
2
osie
5
wielkoϾ opon
315/60R22,5
Konsumpcja
Norma emisji
Euro6
Œrodowisko znaczek
zielona plakietka ekologiczna
Wyposa¿enie
 • 6x2
 • badanie tech./spal. nowe
 • Do wynajêcia
 • elektryczne szyby
 • hamulec tarczowy
 • Intarder
 • klimatyzacja automatyczna
 • Lusterko regulowane elektrycznie
 • oslona przeciwsloneczna
 • Radio
 • ruch dalekobie¿ny
 • serwo
 • siedzenia przednie podgrzewane
 • Sprzêg przyczepy z gardziel¹
 • system ABS
 • system nawigacyjny
 • tempomat
 • uresorowanie amortyzatorami pneumatycznymi
 • Wersja dla Niemiec
 • zamek sterowany pilotem
Uwaga

 • TGX 24.440 6X2-2 LL-U
 • Krone Volumenaufbau
 • mit Krone Volumen Anhänger
 • 120m³ - 3m Innenhöhe
 • Hubdach
 • Mietleasing ohne Anzahlung
 • 2399€ Netto je Monat
 • 54 Monate mit Restwert

Für weitere Informationen zu dem angebotenen Fahrzeug, fordern sie ein detailliertes Angebot an. Fragen Sie nach unseren günstigen , Mietkauf, Leasing oder auch Full-Servicemietangeboten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen . Zwischenverkauf vorbehalten. Finanzdienstleistungsangebote gelten vorbehaltlich positiver Bonitaetspruefung und nur fuer DEUTSCHE Gewerbebetriebe. Infos auch unter www.truck-rent.info

Oferent

STAUB Trucks GmbH
G.Staub

Schiffweilerstr.1a
D-66578 Schiffweiler

 01801099999
 +4915222666516
 01801099998
 info@staubtrucks.de
  www.staubtrucks.de

Partner do rozm¢w (imie, nazwisko)
Masz pytania?

Twój Zespó³ STAUB Trucks GmbH

Jean Claude Welsch

01801099999

* Szczegó³owe informacje o oficjalnym zu¿yciu paliwa oraz emisji CO2 nowego samochodu osobowego mo¿na znaleŸæ w "Wytycznych dotycz¹cych zu¿ycia paliwa oraz emisji CO2 nowego samochodu osobowego", które s¹ dostêpne we wszystkich punktach sprzeda¿y oraz w "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" na stronie www.dat.de.

Pañstwa wiadomoœæ do oferenta Pola oznaczone * to pola obowi¹zkowe.
Uwaga: wprowadŸ swoje imiê i nazwisko!
Uwaga: wprowad٠wiadomoϾ!
Zaakceptuj wskazówki dotycz¹ce ochrony danych.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu:
01801099999

Informacje o ochronie danych

Wy¿ej wymienione dane osobowe s¹ przechowywane, przetwarzane, przekazywane i wykorzystywane przez webmobil24.com oraz zakontraktowanego przez webmobil24.de us³ugodawcê, w celu przetworzenia Pañstwa wniosku, a je¿eli jest to wymagane przekazywane do firm powi¹zanych z webmobile24.com. O ile dane s¹ przekazywane poza EWG do wy¿ej wymienionych stron i tam przetwarzane (np. w celu technicznego zapisania i przetworzenia przez zakontraktowanego us³ugodawcê w USA), proces ten odbywa siê oczywiœcie w pe³nej zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Poprzez wys³anie formularza oœwiadczaj¹ Pañstwo, ¿e wyra¿aj¹ zgodê, ¿e w wy¿ej wymienionym celu nawi¹zany zostanie z Pañstwem kontakt mailowy. Je¿eli ¿ycz¹ sobie Pañstwo, by dane nie by³y wykorzystane w wy¿ej wymienionym celu, prosimy o kontakt z wy¿ej wymienionym sprzedawc¹.

Poleæ tê ofertê znajomym
 
Podziel siê na:
 
 1. Sprzedawaj dobre zdjęcia pojazdw: 36 zdjęć XXL, + pokaz slajdw i film na kadym moliwym pojedzie.

 2. Najwaniejsze informacje o pojedzie na pierwszy rzut oka.

 3. Osoba kontaktowa moe być uywana indywidualnie lub generowana na podstawie danych z systemu odpowiedzi e-mail.

 4. ZarzÄ…dzanie jako›ciÄ… - Envkv lub pieczęć jako›ci sÄ… ‚adowane automatycznie

 5. Osoba kontaktowa moe być uywana indywidualnie lub generowana na podstawie danych z systemu odpowiedzi e-mail.

 6. Dla mi‚o›nikw szczeg‚w: regulacja wszystkich moliwych funkcji.

 7. Droga do Twojego salonu dealerskiego: w ten sposb klient zawsze CiÄ™ odnajduje!

Wideo nowy Zaznacz samochód Pojazd zaznaczony netto wed³ug §25a Ustawy o podatku obrotowym [UStG], nie mo¿na uzyskaæ dokumentu odnoœnie podatku VAT VAT