Ði svetainë naudoja slapukus jûsø Gerät. Jei paspausite "Next", mes manome, kad jûs sutinkate gauti visus slapukus ið ðios svetainës. Suþinokite daugiau Privatumo politika toliau

Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör

Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
 
 
9.990 EUR
Pirmoji registracija
3/2009
TA
05/2023
Tr. priemons kategorija
Gyvenamasis automobilis
Tr. priemons ris
Panaudota transporto priemonë
Spalva
Balta
Kamðalas
Gyvûnø veþimo transporto priemonë
Gamintojo raktinis kodas/Tipo raktinis kodas
6116/633
Mas be krovinio
920 kg
Bendroji mas
1.200 kg
Keliamoji galia
280 kg
Iðoriniai matmenys (L / W / H mm)
6770/ 2300/ 2540
Pastaba

 • gepflegter Wohnwagen aus 1 Hand
 • Mit Vorzelt und einiges an Zubehör
 • 2 Gasflaschen
 • Festbett
 • 4 Schlafplätze
 • Insektenschutz für Eingangstüre
 • Alle Fenster mit Verdunklungs-und Insektenschutz-Rollo
 • Trumatic-Heizung
 • Warmwasserboiler
 • separates Bad mit Thettford-Toilette und Dusche
 • Waschbecken
 • 3-Flammen Gasherd
 • Kühlschrank mit Gefrierfach
 • Eingabefehler und Zwischenverkauf bleibt vorbehalten

Kontaktinis asmuo
 • Harald Lüpges
   +49 (0)2431 9729752

Ar dar turite klausim¸?

Jûsø VFL Harald Lüpges komanda

Harald Lüpges

+49 (0) 2431 9729752

* Iðsamesnës informacijos apie oficialiai patvirtintas naujø lengvøjø automobiliø degalø sànaudas ir specifines CO2 emisijas galima rasti "Vadove apie naujø lengvøjø automobiliø degalø sànaudas ir CO2 emisijas", kurá galima nemokamai ásigyti visose prekybos vietose ir "Deutsche Automobil Treuhand GmbH" svetainëje www.dat.de.

Js¸ inut silytojui * paþymëti laukeliai yra privalomi.
Dmesio: pra¹ome nurodyti savo vard±!
Dmesio: pra¹ome ra¹yti prane¹im±!
Jûs turite pritarti privatumo politikai.


Jûs esate labai kvieèiame susisiekti su mumis telefonu:
+49 (0) 2431 9729752

Privatumo politika

Jûsø pirmiau nurodytus asmens duomenis Jûsø uþklausos apdorojimo tikslu renka, apdoroja, perduoda arba naudoja webmobil24.com ir webmobil24.com ágaliotas paslaugø teikëjas ir, - jei to reikia vykdant/apdorojant uþklausà, - ðie duomenys yra perduodami su webmobil24.com susijusioms ámonëms, ágaliotiems paslaugø teikëjams arba webmobil24.com partneriui, ir ten jie yra apdorojami arba naudojami. Jei duomenys pirmiau nurodytoms sutarèiø ðalims yra siunèiami á ðalis uþ EEE ribø ir ten apdorojami (pvz., kad bûtø techniðkai saugomi ir apdorojami ágalioto duomenø apdorojimo paslaugø teikëjo JAV), tai vyksta, savaime suprantama, pagal visus galiojanèius asmens duomenø apsaugos reikalavimus. Iðsiøsdami ðià formà Jûs pritariate tam, kad su Jumis pirmiau nurodytais tikslais bus galima susisiekti el. paðtu. Jei norite, kad Jûsø duomenys nebûtø naudojami pirmiau nurodytais tikslais, susisiekite su pirmiau nurodytu siûlytoju.

Rekomenduokite ðá pasiûlymà
 
Pasidalinti:
 
 1. Parduokite gerus nuotraukø automobilius: 36 XXL nuotraukas, + skaidriø demonstracijà ir vaizdo áraðus kiekvienoje transporto priemonëje.

 2. Svarbiausia informacija apie automobilá ið pirmo þvilgsnio.

 3. Kontaktinis asmuo gali bûti naudojamas atskirai arba generuojamas ið el. Paðto reagavimo sistemos duomenø.

 4. Kokybës valdymas - Envkv ar kokybës antspaudas yra ákeltas automatiðkai

 5. Kontaktinis asmuo gali bûti naudojamas atskirai arba generuojamas ið el. Paðto reagavimo sistemos duomenø.

 6. Detaliø mëgëjams: galimybë pritaikyti visas funkcijas.

 7. Kelias á jûsø prekybos atstovybæ: taip klientas visada jus randa!

Video nauja Ásiminti transporto priemonæ Transporto priemonë paþymëta Neto pagal PVM statymo §25a PVM payma negalima PVM