Ta strona wykorzystuje cookies w Gerät. Po klikniêciu przycisku "Dalej", zak³adamy, ¿e zgadzasz siê, aby otrzymaæ wszystkie pliki cookie z tej strony. Dowiedz siê wiêcej Polityka prywatnoœci dalej

Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör

Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
Bürstner Winner 450 TF, Vorzelt, div. Zubehör
 
 
9.990 EUR
Pierwsza rejestracja
3/2009
Przeglad techniczny
05/2023
Kategoria pojazdu
Przyczepa kempingowa
Rodzaj pojazdu
pojazd u¿ywany
Kolor
bia³y
Tapicerka
Tworzywo-material
normy odnoœnie standardu handlowego [HSN]/normy odnoœnie standardu technicznego [TSN]
6116/633
Waga ca³kowita
920 kg
ciê¿ar ca³kowity
1.200 kg
ciê¿ar u¿ytkowy
280 kg
Wymiary zewnêtrzne (d³. / szer. / wys. w mm)
6770/ 2300/ 2540
Uwaga

 • gepflegter Wohnwagen aus 1 Hand
 • Mit Vorzelt und einiges an Zubehör
 • 2 Gasflaschen
 • Festbett
 • 4 Schlafplätze
 • Insektenschutz für Eingangstüre
 • Alle Fenster mit Verdunklungs-und Insektenschutz-Rollo
 • Trumatic-Heizung
 • Warmwasserboiler
 • separates Bad mit Thettford-Toilette und Dusche
 • Waschbecken
 • 3-Flammen Gasherd
 • Kühlschrank mit Gefrierfach
 • Eingabefehler und Zwischenverkauf bleibt vorbehalten

Partner do rozm¢w (imie, nazwisko)
 • Harald Lüpges
   +49 (0)2431 9729752

Masz pytania?

Twój Zespó³ VFL Harald Lüpges

Harald Lüpges

+49 (0) 2431 9729752

* Szczegó³owe informacje o oficjalnym zu¿yciu paliwa oraz emisji CO2 nowego samochodu osobowego mo¿na znaleŸæ w "Wytycznych dotycz¹cych zu¿ycia paliwa oraz emisji CO2 nowego samochodu osobowego", które s¹ dostêpne we wszystkich punktach sprzeda¿y oraz w "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" na stronie www.dat.de.

Pañstwa wiadomoœæ do oferenta Pola oznaczone * to pola obowi¹zkowe.
Uwaga: wprowadŸ swoje imiê i nazwisko!
Uwaga: wprowad٠wiadomoϾ!
Zaakceptuj wskazówki dotycz¹ce ochrony danych.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu:
+49 (0) 2431 9729752

Informacje o ochronie danych

Wy¿ej wymienione dane osobowe s¹ przechowywane, przetwarzane, przekazywane i wykorzystywane przez webmobil24.com oraz zakontraktowanego przez webmobil24.de us³ugodawcê, w celu przetworzenia Pañstwa wniosku, a je¿eli jest to wymagane przekazywane do firm powi¹zanych z webmobile24.com. O ile dane s¹ przekazywane poza EWG do wy¿ej wymienionych stron i tam przetwarzane (np. w celu technicznego zapisania i przetworzenia przez zakontraktowanego us³ugodawcê w USA), proces ten odbywa siê oczywiœcie w pe³nej zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Poprzez wys³anie formularza oœwiadczaj¹ Pañstwo, ¿e wyra¿aj¹ zgodê, ¿e w wy¿ej wymienionym celu nawi¹zany zostanie z Pañstwem kontakt mailowy. Je¿eli ¿ycz¹ sobie Pañstwo, by dane nie by³y wykorzystane w wy¿ej wymienionym celu, prosimy o kontakt z wy¿ej wymienionym sprzedawc¹.

Poleæ tê ofertê znajomym
 
Podziel siê na:
 
 1. Sprzedawaj dobre zdjêcia pojazdów: 36 zdjêć XXL, + pokaz slajdów i film na kadym moliwym pojedzie.

 2. Najwaniejsze informacje o pojedzie na pierwszy rzut oka.

 3. Osoba kontaktowa moe być uywana indywidualnie lub generowana na podstawie danych z systemu odpowiedzi e-mail.

 4. Zarządzanie jako›cią - Envkv lub pieczêć jako›ci są ‚adowane automatycznie

 5. Osoba kontaktowa moe być uywana indywidualnie lub generowana na podstawie danych z systemu odpowiedzi e-mail.

 6. Dla mi‚o›ników szczegó‚ów: regulacja wszystkich moliwych funkcji.

 7. Droga do Twojego salonu dealerskiego: w ten sposób klient zawsze Ciê odnajduje!

Wideo nowy Zaznacz samochód Pojazd zaznaczony netto wed³ug §25a Ustawy o podatku obrotowym [UStG], nie mo¿na uzyskaæ dokumentu odnoœnie podatku VAT VAT