Ði svetainë naudoja slapukus jûsø Gerät. Jei paspausite "Next", mes manome, kad jûs sutinkate gauti visus slapukus ið ðios svetainës. Suþinokite daugiau Privatumo politika toliau

Video nauja Ásiminti transporto priemonæ Transporto priemonë paþymëta Neto pagal PVM statymo §25a PVM payma negalima PVM